เทศบาลตำบลสรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สรรคบุรี ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตรตลอดจนการเกษตร
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
 
การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 
การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
 
การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 8,816,611 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083