เทศบาลตำบล สรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สรรคบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและทำการเกษตรตลอดจนการเกษตร
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
 
การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 
การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
 
การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน การวางและจัดทำผังเมืองรวม
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 11,471,595 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083