เทศบาลตำบล สรรคบุรี
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล สรรคบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูล
หน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
เทศบาลตำบลสรรคบุรี
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
1
2
3
4
5
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
เทศบาลตำบลสรรคบุรี เป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งเดิมคือ สภาตำบลแพรกศรีราชา อยู่ในเขตปกครองของอำเภอสรรคบุรี ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538
  การเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ และเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลสรรคบุรี ตามประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การ บริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา เป็นเทศบาลตำบลสรรคบุรี โดยให้มีการเลือกสมาชิก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสรรคบุรี ครั้งแรก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2550
 
 
เทศบาลตำบลสรรคบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ของตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 72.56 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาทางทิศเหนือประมาณ 176 กิโลเมตร และระยะทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

อำเภอสรรคบุรี - จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

อำเภอสรรคบุรี - จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร

อำเภอสรรคบุรี - จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร
 
 
เป็นภาพเหมือนรูปเจดีย์ของวัดพระแก้ว ซึ่งมีความสวยงามมากและได้รับขนานนามว่าเป็น "ราชินีแห่งเจดีย์ในเอเชียอาคเนย์" ซึ่งเป็นเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับ ศิลปะทวารวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ ศิลปะสุโขทัยและศรีวิชัยผสมกัน บริเวณหน้าเจดีย์ มีวิหารหลวงพ่อฉาย ซึ่งที่ด้านหลังของพระพุทธรูปมีทับหลังแกะสลักติดอยู่ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของเทศบาลตำบลตำบลสรรคบุรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านบางน้ำพระ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนางลือ และตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดงคอน และตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 
 
 
เทศบาลตำบลสรรคบุรี รูปร่างของพื้นที่มีลักษณะ เป็นพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และมีแม่น้ำน้อยซึ่งแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งขวาที่วัดบรมธาตุ อำเภอเมืองชัยนาท ไหลผ่านอำเภอสรรคบุรีผ่าน หมู่ที่ 1 - 12 ถึงแม้พื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่ม แต่ไม่มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่อย่างใด
   
เทศบาลตำบลสรรคบุรี โดยทั่วไปภูมิอากาศคล้ายกับจังหวัดใกล้เคียง ในภาคกลางอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุม ที่พัดผ่านประจำฤด ูให้แบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดู

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดจากมหาสมุทร
    สมุทรอินเดีย ผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจาก ประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไป
 
ฤดร้อนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมจาก ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป
   

เกษตรกรรม

ลูกจ้างในกิจการโรงสีข้าวและร้านค้าต่างๆ

ค้าขาย
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 12,114 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 5,824 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08

หญิง จำนวน 6,290คน คิดเป็นร้อยละ 51.92
ความหนาแน่นเฉลี่ย 166.95 คน/ตารางกิโลเมตร
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านเที่ยงแท้ 282 295 577
2 บ้านท่าระบาด 406 450 856
3 บ้านท่าระบาด 130 121 251
4 บ้านท่าระบาด 273 312 585
5 บ้านช่อง 284 351 635
6 บ้านวังทอง 250 278 528
7 บ้านอรัญญิก 137 124 261
8 บ้านแพรกศรีราชา 1,136 1,192 2,328
9 บ้านแขก 486 580 1,066
10 บ้านวัดพระแก้ว 345 351 696
11 บ้านวังยาว 1 38 140 278
12 บ้านดอนเจดีย์ 220 222 442
13 บ้านปักเป้า 377 353 730
14 บ้านหัวตะพาน 406 452 858
15 บ้านวัดกำแพง 602 670 1,272
16 บ้านสระไม้แดง 352 399 751
รวม 5,824 6,290 12,114
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-083 โทรสาร : 056-013-058
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลสรรคบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 11,412,382 เริ่มนับ 13 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-481-083